Privacy statement Strobbo

Strobbo respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (gebaseerd op de Europese Richtlijn 95/46/EU van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

De persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig via de verschillende websites heeft verstrekt, worden op een bepaalde plaats bewaard (zie hieronder). Aangezien de gegevens door de gebruiker worden verstrekt, kan Strobbo niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan en wijst Strobbo daarom alle verantwoordelijkheid af.

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Dit kan gebeuren door een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit te richten aan Strobbo. Dit kan per mail naar hello@strobbo.com of per post naar het volgende adres: Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel.

De gebruikersgegevens worden gebruikt om u snel en efficiënt te voorzien van de gevraagde diensten of informatie, alsook van bijkomende communicatie over andere producten of diensten van Strobbo. Toepassingen waarop enkel geregistreerde gebruikers kunnen inloggen, worden met betrekking tot de privacy geregeld door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Strobbo.

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Strobbo
Louis Pasteurstraat 21
B-3920 Lommel

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0454.218.138